Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach artykułów biurowych i eksploatacyjnych - CPR.230.3.2019

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2018r. poz. 1986 z poźn. zm.), wobec powyższego niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

26-900 Kozienice ul. Kochanowskiego 15

tel. /48/ 3820562

fax. /48/ 3820562

NIP 812-177-73-35

REGON 672722566

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do PCPR w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15 zgodnie ze specyfikacją (załącznik nr 1).

 1. Istotne warunki zamówienia
  1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto (wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania) dostawy artykułów biurowych i eksploatacyjnych.
  2. Kryterium oceny ofert będzie zaoferowana wartość brutto za zamówienie.
  3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  4. Artykuły o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia tonerów regenerowanych lub zamienników.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższym kryterium, ze względu na złożenie ofert o takiej samej wartości, Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  8. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane w fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
  9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
  10. Ofertę w postaci załącznika nr 2 do niniejszego zapytania o cenę (formularz cenowy) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 30.04.2019r. do godz. 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 15.
  11. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie BIP http://pcpr-kozienice.bip-e.pl/ zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
  12. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami: Violetta Bednarek, Iwona Dusińska
   tel. 48/3820562 lub 510 027 242

Metadane

Data publikacji : 19.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Bednarek
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry