Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

INFORMACJE dotyczące przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Kozienicach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, reprezentowanym przez Dyrektor PCPR,  ul. Kochanowskiego 15, 26 - 900 Kozienice, e-mail: pcpr@kozienicepowiat.pl .
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  iod@ctserv.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przede wszystkim zadań zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wynikających z innych przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w/w Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane  lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodne z prawem,
 5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Osobowych - adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Administrator danych osobowych nie przetwarza  danych osobowych poza UE oraz nie przekazuje danych poza UE.
 5. Administrator danych osobowych chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.
 6. Ponadto, w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 w/w rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metadane

Data publikacji : 08.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry