Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Informacje ogólne.

Projekt „Bliżej samodzielności” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 31.08.2018r.

Całkowita wartość projektu 527 280,48 w tym:

 • 421 824,38 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 105 456,10 zł - wkład własny Powiatu Kozienickiego

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu kozienickiego w tym:

osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument oraz wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

Cel i założenia projektu

Cel główny: zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 30 osób z niepełnosprawnościami i 10 wychowanków pieczy zastępczej - do końca VIII 2018r.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty wśród 40 uczestników – do końca VIII 2018r.
 • Podniesienie umiejętności psychospołecznych wśród 40 uczestników – do końca VIII 2018r.
 • Poprawa stanu psychofizycznego wśród 30 uczestników – do końca VIII 2018r.
 • Integracja środowiskowa wśród 40 uczestników i otoczenia grupy docelowej – do końca VIII 2018r.
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród 10 uczestników – do końca VIII 2018r.
 • Podjęcie zatrudnienia przez 7 uczestników przez minimum 3 miesiące– do końca VIII 2018r.

 

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym obejmującym:

 • treningi kompetencji społecznych mające na celu rozwój umiejętności komunikowania się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania relacji opartej na zaufaniu i odpowiedzialności, rozpoznawania i zmiany postawy życiowej, określenia celów i wartości;
 • treningi kompetencji osobistych w kierunku poprawy samodzielności, umiejętności budowania własnego systemu wartości, tworzenie własnej hierarchii wartości postaw i zachowań, umiejętności podejmowania decyzji, twórczego myślenia, identyfikacji ryzyka, poszukiwania alternatyw;
 • warsztaty edukacyjne;
 • zespoły ćwiczeń psychoruchowych w tym zajęcia z zakresu psychointegracji, fizykoterapii i edukacji prozdrowotnej;
 • spotkania integracyjne i kulturalne wzmacniające więzi i relacje;
 • poradnictwo (m.in. prawne, psychologiczne);
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • kursy zawodowe

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2016
Data modyfikacji : 03.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Bednarek
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski
Osoba modyfikująca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry