Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Informacje ogólne

Projekt „Bliżej samodzielności – edycja II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Całkowita wartość projektu 700 000,00 w tym:

 • 560 000,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 140 000,00 zł - wkład własny Powiatu Kozienickiego

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 30.06.2022r.

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu kozienickiego w tym:

 • osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny
 • wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

Cel i założenia projektu

Cel główny: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 50 uczestników – mieszkańców powiatu kozienickiego do końca VI 2022r.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty

wśród 50 uczestników do końca VI 2022r.

 • Podniesienie umiejętności psychospołecznych wśród 20 uczestników

do końca VI 2022r.

 • Zwiększenie integracji środowiskowej wśród 50 uczestników i otoczenia

grupy docelowej – do VI 2022r.

 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych i/lub edukacyjnych

wśród 7 uczestników do VI 2022r.

 • Wzrost aktywizacji zawodowej 12 uczestników do 3 miesięcy od zakończenia

udziału w projekcie

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

 • trening kompetencji społecznych mający na celu rozwój umiejętności komunikowania się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania relacji opartej na zaufaniu
  i odpowiedzialności, rozpoznawania i zmiany postawy życiowej, określenia celów i wartości;
 • trening kompetencji osobistych w kierunku poprawy samodzielności, umiejętności budowania własnego systemu wartości, tworzenie własnej hierarchii wartości postaw i zachowań, umiejętności podejmowania decyzji, twórczego myślenia, identyfikacji ryzyka, poszukiwania alternatyw;
 • warsztaty komunikacji i pogłębiania samoświadomości służące pogłębianiu wiedzy na swój temat, doskonaleniu umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, pozyskaniu wiedzy
  na temat efektywnej komunikacji, aktywnego słuchania, ćwiczenia podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
 • trening postaw przedsiębiorczych i aktywności obywatelskiej, którego celem jest przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym
  i gospodarczym, wykształcenie postawy przedsiębiorczości, potrzeby samodoskonalenia się oraz gotowości do podejmowania wyzwań zawodowych i gospodarczych;
 • zespoły ćwiczeń psychoruchowych w tym zajęcia z zakresu psychointegracji fizykoterapii
  i edukacji prozdrowotnej;
 • spotkania integracyjne i kulturalne wzmacniające więzi i relacje;
 • poradnictwo (m.in. prawne, psychologiczne);
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • kursy zawodowe.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że od 1 września 2019r. rusza rekrutacja do projektu „Bliżej samodzielności – edycja II”. Osoby zainteresowane udziałem w proponowanym wsparciu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kochanowskiego 15 pok. nr 4 i/lub pod nr telefonu 48/382 05 62 oraz złożenia ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ dostępnej w siedzibie jednostki oraz na stronach internetowych PCPR i PUP.

Metadane

Data publikacji : 26.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Bednarek
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry