Strona główna

 Projekt "Bliżej Samodzielności"

 

 

Projekt „Bliżej samodzielności” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 31.08.2018r.

Całkowita wartość projektu 527 280,48 w tym:

  • 421 824,38 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 105 456,10 zł - wkład własny Powiatu Kozienickiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 15

NIP 812-17-77-335

REGON 672722566

tel. /fax 48 3820562
tel. /48/ 3820563, /48/ 3820564, /48/3820565

poczta email: pcpr@kozienicepowiat.pl

adres skrytki na epuap: /PCPR_Kozienice/skrytka