Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Ostatnia aktualizacja strony: 29.05.2024, 14:58

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz niezawodowej.

Apelujemy do osób, które są odpowiedzialne oraz potrafiące zrozumieć dziecko o rozważnie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1426):

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 1. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 1. rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące szkoleń oraz rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w siedzibie PCPR w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15 –pokój nr 18 w godzinach:

Poniedziałek – 7.30 – 16.30

Wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30

Piątek – 7.30 – 14.30

lub telefonicznie pod numerem 48 382-05-65.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

-

 


Projekt „Bliżej samodzielności – edycja II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Całkowita wartość projektu 700 000,00 w tym:

 • 560 000,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 140 000,00 zł - wkład własny Powiatu Kozienickiego

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 30.06.2022r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 15

NIP 812-17-77-335
REGON 672722566

tel. /fax 48 3820562
tel. /48/ 3820563, /48/ 3820564, /48/3820565

poczta email: pcpr@kozienicepowiat.pl

adres skrytki na epuap: /PCPR_Kozienice/skrytka

do góry